НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. (разработена от Бизнес-научния съвет към МЗХ)