ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 82/894/ЕИО от 21 декември 1982 година относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността