ВАЖНО! Според евродирективата ферми, попадащи в нитратно уязвимите зони или се намират във високопланинските региони, трябва да имат торохранилще.
23/01/2012 14:23 | noa.bg
     От началото на тази година животновъдните стопанства в страната трябва да спазват строгите правила на европейската нитратна директива (с номер 91/676/ЕИО), свързани със съхранението и използването на оборския тор в земеделието, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.
Според евродирективата фермите, които попадат в нитратно уязвимите зони или се намират във високопланинските региони, трябва да съхраняват биологичните отпадъци в отделни депа, изолирани с непропускваеми стени.
Разписани са и правилата за използването на естествения тор в земеделието, което задължително трябва да става най-рано след половингодишно съхранение, необходимо да неутрализира вредното действие на азотосъдържащите вещества в почвите, поясниха експерти.
До началото на 2012 г. инспекторите от агенцията по безопасност на храните и фонд “Земеделие” контролираха само биологичните ферми, които единствени бяха задължени да спазват екологичните норми. Контролът се извършваше основно от инспектората на фонда, тъй като биоживотновъдите не могат да получат субсидии за агроекологични практики, които се изплащат по програмата за селските райони.
От тази година фонд “Земеделие” ще разшири контрола върху животновъдните ферми, които попадат в така наречените необлагодетелствани райони, тъй като изискванията на нитратната директива се отнасят и за тях. В случай, че стопаните не спазват екоизискванията, те няма да получават допълнителните субсидии за прилаганите екологични практики, които се отпускат чрез програмата за селските райони, поясниха от агенцията по храните.
Според добрите земеделски практики фермите трябва да разполагат с отделни депа за течни и твърди отпадъци, като големината им зависи от броя на отглежданите животни. Повечето от големите животновъдни стопанства разполагат с такива депа, но малките ферми тепърва трябва да преустроят съществуващите торища, тъй като по новите правила дъното на тези депа трябва да са непропускваеми и да не допускат подпочвено замърсяване на водите, поясни Добринка Павлова, експерт в агенцията по храните.
При пасищното отглеждане на животните фермите трябва да разполагат с торища, чийто капацитет позволява дългосрочно съхранение на отпадъците за поне четири месеца. Освен това депата не трябва да са в близост до водни обекти.
До края на януари се очаква Министерството на земеделието и храните да изработи процедурите за контрол и оценка на фермите по нитратната директива. Ако животновъдите не отговарят на евроизискванията, те няма да получат и субсидиите си за необлагодетелствани райони или тези субсидии ще бъдат орязани заради неспазените изисквания, поясниха и от фонд “Земеделие”.
На този етап администрацията не се наема да прогнозира каква част от фермите в страната все още не са изградили необходимите депа. Големите стопанства направиха модернизацията, като използваха и предоставената им възможност за финансиране на проектите по програмата за развитието на селските райони.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*