ЗАПОЧВА БОРБАТА ЗА ПАСИЩАТА
24/10/2013 17:52 | noa.bg
     През последните години голяма част от пасищата се използваха от субекти които нямаха животни и от това най-много страдаха животновъдите. По настояване на браншовите организации бе създадена работна група за внасяне предложения до Министъра на ЗХ за промяна в Закона. Проекта е вече факт и ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ - Министър на земеделието и храните внесе Доклад до Министерския съвет Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Предложеният Законопроект предвижда основно изменения в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и мерите от държавния и от общинския поземлени фондове. Видно от въведените нови разпоредби в ЗСПЗЗ, мерите и пасищата от общинския поземлен фонд /ОПФ/ могат да се отдават под наем или аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни и само когато не са необходими за техните нужди, могат да се отдават под наем или аренда на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние Министърът на земеделието и храните, по искане на кметовете на общините, в които размера на общинските мери и пасища е недостатъчен за задоволяване на нуждата от тях, може да им предоставя за управление мери и пасища от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на пасищни животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, в размери -според броя и вида на отглежданите пасищни животни
В ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ не е предвидена възможност за разпределяне на пасища и мери от държавния поземлен фонд за общо ползване на жителите на населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство, срещу определена такса /каквато възможност съществува за общинските мери и пасища/, а същите се отдават под наем или аренда само при условията на тръжна процедура.
В предложения законопроект е регламентирано, пасищата и мерите от ДПФ и ОПФ да се отдават под наем или аренда без търг на собственици или сдружения на собственици на регистрирани пасищни животни, пропорционално на техния брой и съобразно вида и местообитанието им. С цел да се избегне елемента на държавна помощ, в законопроекта е предвидено отдаването им да се извършва по пазарни цени, определени от независим оценител. Само пасищата и мерите от ДПФ и ОПФ, останали свободни след разпределението им на собственици или сдружения на собственици на регистрирани пасищни животни, ще се отдават чрез търг и на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. С оглед поети ангажименти от собствениците на пасищни животни по програми за подпомагане с 5-годишен срок и предвид необходимото технологично време за обработване на документите, е предвидено увеличаване на срока, за който да се сключват договорите за наем или аренда с още 1 година, като максималният срок е определен на 6 стопански години. С въвеждането на новия ред и условия за отдаването на пасищата и мерите на собственици на регистрирани пасищни животни, за тях отпада действащата към момента задължителна тръжна процедура, като отпада и съществуващата досега възможност за предоставяне на общините на пасища и мери от ДПФ, когато общинските такива са недостатъчни за задоволяване нуждите на лицата, отглеждащи пасищни животни.Пълният текст на промените в сега действащия закон и мотивите за направените промени може да прочетете в приложения файл или в сектор Нормативни актове-проектозакони.
Източник: archp-­bg.­com


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*