Определени са нови размери на плащането за едно допустимо за подпомагане животно за 2013 г.
14/12/2013 17:26 | noa.bg
     З А П О В Е Д № РД 09-878 София, 13.12.2013 г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл. 8a, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

Отменям своя Заповед № РД 09-698/16.10.2013 г.
Определям размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно за 2013 г.,
както следва:
Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ в 3-дневен срок от нейното издаване.
Схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството - 200 лв. за говеда и 350 лв. за биволи. Подпомагането да се изплати на следните траншове - за говеда 100 лв. след 16 октомври 2013 г., 38 лв. през декември 2013 г. и 62 лв. през февруари 2014 г., и за биволи 170 лв. след 16 октомври 2013 г., 72 лв. през декември 2013 г. и 108 лв. през февруари 2014 г.
Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството - 50 лв./животно. Подпомагането да се изплати на един транш в периода февруари - март 2014 г.
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството - 41 лв./животно. Подпомагането да се изплати на следните траншове – 18.50 лв. след 16 октомври 2013 г., 10 лв. през декември 2013 г. и 12.50 лв. през февруари 2014 г.
Контрола за изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Бюрхан Абазов - заместник-министър на земеделието и храните и Явор Гечев - заместник-министър на земеделието и храните.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ,
Министър
0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*