До 31 март,се открива процедурата за провеждане на търгове за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ.
26/03/2012 22:42 | noa.bg
     Държавният поземлен фонд /ДПФ/ представлява национален ресурс, чийто общ размер към месец декември 2011 година, възлиза на 2 млн. 243 хил. декара. Управлението и разпореждането със земеделските земи от държавния поземлен фонд - частна държавна собственост, се осъществява в рамките на установените със Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Правилника за прилагането му правомощия на министъра на земеделието и храните.

В изпълнение на законовите и подзаконови разпоредби, министърът на земеделието и храните ежегодно - до 31 март, открива процедурата за провеждане на търг за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в страната. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник.

Съгласно приложенията към заповедта от 2011г. за откриване на тръжната процедура за стопанската 2011/2012 г., земеделските земи от ДПФ, които се предоставят за отглеждане на едногодишни полски култури, се отдават под аренда за срок до 10 стопански години, като началните тръжни цени са посочени по общини за съответна област и се движат от 15 до 30 лева на декар. За земеделски земи от държавния поземлен фонд, които се предлагат за създаване и отглеждане на трайни насаждения, срокът, за който се предоставят, е в зависимост от продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждения, съобразени с Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Най-ниски начални тръжни цени са определени за създаване и отглеждане на култивирани билки /22 лв./дка/, а най - високи - за създаване и отглеждане на овощни насаждания /30/45лв./дка/ и на лозови насаждения /40/60 лв./дка /. Предвиден е гратисен период, в който арендаторът е длъжен да създаде трайното насаждение върху предоставената му земеделска земя от ДПФ, като инвестициите по създаването на трайното насаждение са за сметка на арендната вноска.

През настоящата стопанска година, началната тръжна цена за ползване на ливади от държавния поземлен фонд за срок до 10 стопански години, е 7 лв./декар, а за ползване на мери и пасища за срок до 5 стопански години, е в размер на 6 лв./декар.

В резултат на проведените в страната тръжни сесии за стопанската 2011/2012 година, от общо обявените 650 хил. дка земеделски земи от ДПФ, са арендовани или наети земи в размер на 232 хил.дка, като са сключени 1172 броя договори.
При проведените през 2011 година търгове, достигнатата средна цена за страната за отглеждане на едногодишни полски култури е 37,50 лв./дка, като най - ниската цена е 15 лв./дка, каквато е и началната тръжна цена по заповедта /община Крумовград/, а най-високи цени при наддаването на търга са постигнати в областите Варна - 353 лв./дка / единичен случай /, В. Търново - 133 лв./дка; Силистра - 107 лв./дка и Добрич - 101 лв./дка; за ползване на ливади - от 7 до 36 лв./дка; за ползване на пасища – от 6 до 22 лв./дка; за създаване и отглеждане на трайни насаждения - от 31 до 120 лв./декар.

Към настоящият момент, от общия размер на земите от ДПФ, възлизащ на 2 млн. 243 хил. декара, са предоставени за ползване с договори за наем или аренда земи в размер на 912 хил. дка, в това число - 805 хил. дка за отглеждане на едногодишни полски култури; 30 хил. дка за създаване и отглеждане на трайни насаждения; 11 хил. дка за ползване на ливади и 66 хил. дка за ползване на пасища и мери.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*