Изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за фермерите
20/04/2015 15:48 | noa.bg
     Годишната данъчна декларация се подава в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на физическото лице, носител на задължението за данъка. До 30 април 2014 г. включително физическите лица трябва да подадат данъчна декларация за придобитите от тях доходи през 2013 година напомнят от експерти от Национална служба за съвети в земеделието.
Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 10 февруари 2014 г. и в същия срок внесат дължимия данък, ползват 5% отстъпка.
Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2014 година по електронен път, ползват 5% отстъпка върху внесения в същия срок данък, при условие, че не ползват отстъпката, предвидена за срока до 10 февруари.
Отстъпките от 5% се ползват при условие, че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на авансовия данък в законоустановените срокове (до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври 2013 г.).
Регистрираните като земеделски производители лица имат задължение през годината да внасят авансов данък за придобитите доходи от дейността. Авансовият данък се внася от лицето, придобило дохода, до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се внася авансов данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие.
Авансовият данък се определя върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице, земеделски производител, е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемия доход.
Размерът на дължимия данък се изчислява като получената разлика се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Облагаемият доход на земеделските производители се определя като придобитият доход се намалява с разходи за дейността както следва:
с 60% за доходи от дейността на регистрирани земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство
с 40% за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско, горско, ловно и рибно стопанство.
Годишната данъчна основа се определя като облагаемият доход, придобит през годината, се намали с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка.
Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на местното физическо лице.
Лице, което не е подало в срок данъчна си декларация, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв.
Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв.
При повторно нарушение глобата или имуществената санкция се удвояват.
Farmer.bg


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*