Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в дого-ворите си с фирми изпълнители
06/08/2011 21:34 | Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция
     Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в договорите си с фирми изпълнители
За целта те трябва да подадат заявка за одобрение на измененията в отдел „Договриране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” във фонда. Съгласуването касае измененията в договорите на одобрени кандидати по всички мерки от програмата. След анексиране на новите условия в бизнес плана, бенефициентите ще могат да ги декларират като одобрен разход в заявката за плащане. Нанасянето на всякакви промени в инвестиционните параметри или анексирането им не е разрешено след подаването на заявка за междинно или окончателно плащане.

Съгласно текстовете на Наредбите, които уреждат прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013):

"(1) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ в РА не по-късно от два месеца преди изтичане на срока му. Към иска-нето се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

Фонд „Земеделие” ще одобрява или отхвърля исканията за промени в срок до един месец след подаването на съответните заявки.0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*