ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г.
05/08/2011 20:39 | noa.bg
     ЖИВОТНОВЪДСТВО

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
През 2010 г. стойността на продукцията от сектор „Животновъдство” заема дял от 30,9 % от общата за отрасъл „Селско стопанство” и бележи нарастване от 4,6% спрямо 2009 г. Най-голямо е увеличението на стойността на продукцията от едър рогат добитък – с 36,5%, следвано от продукцията от яйца – с 10,2% и от овце и кози – с 2,5%.
При формирането на стойността на крайната продукция от животновъдството за 2010 г., най-съществена тежест имат следните подсектори:
• Производство на мляко – 33,5% от продукцията в животновъдството (776,4 млн. лв.);
• Птици – 16,2% от продукцията в животновъдството (375,3 млн. лв.);
• Свине – 12,4% от продукцията в животновъдството (288,1 млн. лв.);
• Овце и кози – 12,2% от продукцията в животновъдството (283,3 млн. лв.);
• Едър рогат добитък – 11,2% от продукцията в животновъдството (258,9 млн. лв.).

Данните за търговията с живи животни и животински продукти за периода 2008 - 2010 г. дават основание да се направи заключението, че макар и с бавни темпове, животновъдният сектор подобрява своята конкурентноспособност и българската продукция от животински произход намира реализация на международните пазари, дори в условията на икономическа криза.
През 2010 г. стокообменът с живи животни и животински продукти регистрира нарастване с 12,7% спрямо предходната година до 960 337 хил. щ. д. Наблюдава се ръст както на износа с 19,83% (при всички групи стоки - живи животни, млечни продукти и месо), така и на вноса с 9,06% (най-вече групата на млечните продукти). Делът на реализирания стокообмен е 16% от общия аграрен стокообмен на страната. Най-активна е търговията с държавите-членки на ЕС (над 80% от стокообмена).
Въпреки че през последните години стойността на внесената продукция от животновъдството значително надвишава тази на износа, за периода 2008 - 2010 г. се наблюдава ежегодно подобряване на външнотърговския баланс по отношение на търговията с живи животни и продукти от животновъдството – 8% през 2010 г. спрямо 2008 г.
Най-добър прием на външните пазари намират млечните продукти, птичето месо и живи животни от рода на ДРД.
През 2010 г. са изнесени 36 386 тона мляко и млечни продукти, на стойност 94 850 хил. щ. д. Въпреки че общото производство на мляко през 2010 г. намалява с 2,3% спрямо 2009 г., износът на преработени продукти бележи ръст от 3,2%. Най-значителен дял в общия износ на млечни продукти заемат сирената и изварата – 63,6%; заквасените млека, сметаната и киселото мляко – 20,3%, неконцентрираните мляко и сметана – 5%.
Общият износ на месо през 2010 г. възлиза на 55 186 тона, което представлява нарастване с 42,7% в сравнение с предходната година. Най-голям експортен дял заема птичето месо – 83,5%, насочено основно към държави от ЕС. Въпреки намаленото производство на бели меса спрямо 2009 г., износът на птиче месо е нараснал с 57,17%, до 45 660 тона. Износът на говеждо и телешко месо е незначителен – едва 476 тона през 2010 г.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*