По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от (ПРСР) могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци от 18 до 40 години.
27/06/2012 17:03 | noa.bg
     За подпомагане по мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци, които са на възраст от 18 години до 40 години. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Берхан Назимов, началник сектор в отдел „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) във връзка с новия прием по една от най-успешните досега мерки от Програмата за развитие на селските райони – мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Досега сключените договори за отпускане на финансова помощ по мярка 112 са 4044 броя. Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, но не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване. В случай че са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район, то да е било подадено не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване. Кандидатите трябва да имат съответните професионални умения и познания в областта на селското стопанство – завършено образование или минимум 150-часов курс на обучение. Този курс може да бъде преминат по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР. В случай че нямат такова образование, могат да бъдат одобрени, но трябва да го придобият за период до три години от одобрението на проекта. Те трябва да имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях. „Общият икономически размер на земеделското стопанство трябва да е не по-малко от четири икономически единици. Стопаните не трябва да са били одобрявани за финансиране по мярка „Подкрепа за полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР. Също така, те не трябва вече да са получавали финансова помощ по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР”, обясни още Берхан Назимов.
„Ползвателите на помощ по мярката не трябва да имат трудови или служебни правоотношения за повече от четири часа дневно. В случай, че кандидатът за субсидиране има такива правоотношения за повече от четири часа дневно, той се задължава до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да ги прекрати или ограничи до четири часа”, каза Берхан Назимов. Освен това, кандидатите по мярка 112 трябва да представят бизнес план, с който да покажат какви дейности и инвестиции ще извършат в стопанството си, как ще постигнат съответствие със съществуващите стандарти на Общността, каза още Назимов.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*