Със стартирането на нови схеми за подкрепа на овце-майки и кози-майки интересът на фермерите за отглеждане на тези животни все повече нараства, Kолеги
25/08/2011 09:33 | noa.bg
     увеличаване на поголовието на овцете срямо 2010.гЗначително е окрупняването и в сектор овцевъдство. Фермите с капацитет от 1 до 49 овце-майки са намалели с 10%, а броят на животните в тях е намалял с 15,9% спрямо 2009 г. Увеличение се наблюдава както при фермите от 50 до 199 животни, така и при фермите с 200 и повече животни, като значително по-голямо е увеличението при фермите с над 200 овце-майки – с 23,8%, а броят на животните в тях се е увеличил с 16,9%. Като цяло, през 2010 г. общият брой на стопанствата е с 33,3% по-малко спрямо 2007 г.
Последните данни показват, че в този подотрасъл са отпаднали сравнително по-голям процент стопанства от 2007 г. досега – 33,3%. Едновременно с това, процесът на окрупняване на овцефермите е най-интензивен (средният брой на животните в стопанство е нараснал с 48,4%, при 35,7% - при говедата и 37,5% - при кравите).

Месодайните овце-майки са се увеличили с 26,6%, а броят на фермите, в които се отглеждат - с 3,1%. Намалял е броят на фермите с капацитет от 1 до 49 овце-майки и животните в тях. Фермите с над 50 овце-майки са се увеличили над шест пъти, а животните в тях - с 121,3%. Значително нараства броят на фермите с над 200 животни – 107,7%, както и броят на животните в тях - с 87,7%.
Прави впечатление големият процент на увеличение на броя на овцете-майки за месо отново в трите южни района (Южен централен, Югоизточен и Югозападен). Спрямо 2009 г., през 2010 г. броят им е нараснал съответно с 105,06%, 242,5% и 90,15%, докато в останалата северна част на страната месодайните овце намаляват с 3,05% по-малко.благодарение на схемите за подкрепа на месодайното животновъдство,Схеми за национални доплащания за животни Схема за единно плащане на площ - ливади и пасища,за първи път тази година година стратира и схема насочена изцяло за подпомагане на малките овцеферми, чийто бюджет е в размер на 14 млн. лв, максимално запазване и съхранение на фермите в планинските и полупланинските райони(„схемите за минимални помощи de minimis”),Кредитите за изхранване на животни и разсрочва кредитите за изхранване на животни - говеда, биволи, овце, кози, птици и свине до 26-и Ноември 2012 г това са договорености до 2013 г.Увеличен с 30 % обхвата на общините, които попадат за подпомагане по нитратната директива.

До края на 2011 г. се предвижда да бъдат изплатени всички средства на животновъдите по различните схеми за подпомагане. През периода 2011 – 2014 г.правителството обеща овцевъдството ще се запази като традиционен за страната отрасъл.
- промяна на производствената ориентация на фермите В част от областите на страната протичат процеси на пренасочване от едно производствено направление към друго. Фермерите се преориентират от отглеждане на говеда, в т. ч. крави, към овце и кози. Тази тенденция се наблюдава най-вече във Видин (намаление на кравите с 5,88% и нарастване на овцете с 21,18%), Велико Търново (крави - 7,62%, овце - 12,19%, кози-майки - 29,84%), Габрово (крави - 1,26%, овце - 13,67%, кози - 12,35%), Русе (крави - 13,24%, овце-майки - 17,04%, кози-майки - 27,68%), Хасково (крави - 0,44%, овце-майки - 11,74%, кози - 6,09%) и др. Със стартирането на нови схеми за подкрепа на овце-майки и кози-майки интересът на фермерите за отглеждане на тези животни все повече нараства. колеги пред нас овцевъдите стоят добри дни за добри начинания и развитие хванати за ръка и обединени.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*