ИАСРЖ поиска от МЗХ средства за нова млечна лаборатория.
14/08/2012 14:13 | noa.bg
     Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) поиска от МЗХ средства за нова млечна лаборатория.
В доклад до министъра на земеделието и храните, Изпълнителният директор на ИАСРЖ отново поиска в бюджета на организацията да бъдат предвидени средства за закупуване на нова техника за млечната лаборатория към агенцията.
В доклада се казва, че Съгласно чл. 3б, ал. 1, т.4 от Закона за животновъдството, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, управлява и поддържа две държавни лаборатории за определяне на физико-химичния състав на млякото за нуждите на селекцията.
Двете лаборатории на агенцията са с остаряла техника. Апаратурата в млечната лаборатория в Сливен е произведена през 1984г., а в Шумен – през 1980.
В същото време, през последните години, всички развъдни организации в млечното говедовъдството се възползваха от предоставената от ИАСРЖ възможност за извършване на анализ на млечните проби, срещу заплащане по себестойност. Поради нарастване на броя на контролираните животни през последните 3 години, броят на изследваните млечни проби се е увеличил значително. През 2011 г., Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България е изследвала 111 285 бр.; -Асоциация на развъдчиците на черношарената порода в България – 123 486 бр.; -Асоциация за развъждане на Кафявата порода- 25 844 бр.; „Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал" – 15 929 бр.; -Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея – 5 762 бр.
Като цяло през 2011 година в двете млечни лаборатории са изследвани общо 282 306 проби, което е с 31 697 броя повече, в сравнение с 2010 година.
С извършването на физико-химичния анализ на млякото в лабораториите на ИАСРЖ се постига изискваната от Закона по животновъдство независимост на изследванията, заявяват от организацията. Наред с това се обезпечава равнопоставеност на развъдните организации, сравнимост на резултатите, прозрачност, самоконтрол и се осъществява засилен контрол от страна на ИАСРЖ, като се гарантира достоверност на получените резултати.
В отговор на писмото, подписан от зам.- министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров се казва, че с Решение № 298 на Министерския съвет от 17 април 2012 г. са определени „основните допускания и бюджетна прогноза за периода 2013-2015." Приети са и разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредите, на базата на които е разработен и проектобюджета на МЗХ за 2013. В него исканите средства за лаборатория не се предвидени. Осигуряването на разхода може да стане единствено чрез вътрешно преструктуриране.
В писмото си, зам.- министър Димитров е информирал проф. Николов, че при изготвянето на окончателния бюджет за 2013 г., искането на допълнително финансиране за млечна лаборатория ще бъде разгледано, като окончателно решение за предоставяне на тези средства ще бъде взето от министъра.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*