Михайл Михайлов Изп.Директор НСГБ: До края на януари, Народното събрание ще приеме в окончателен вид Закона за ветеринарно-медицинска дейност.
24/01/2013 11:40 | noa.bg
     След едногодишно обсъждане, вероятно до края на януари, Народното събрание ще приеме в окончателен вид Закона за ветеринарно-медицинска дейност. В стенограмата от последното заседание на Комисията по земеделие към НС, състояло се на 12.12.2012г. четем, че голяма част от направените предложения от браншовите организации от животновъдството са приети от Комисията и ще бъдат предложени за гласуване. Предлага се разходите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животни, да се предоставят като държавна помощ от ДФ „Земеделие” като плащанията се извършват на ветеринарните лекари, които правят процедурите по места и на лабораториите, в които се извършват анализите по програмите.
Разходите за стойността на ушните марки и за тяхното поставяне на животните да се заплащат също като държавна помощ от ДФ „Земеделие”.
Разходите във връзка с дейността на екарисажите да се заплащат по досега действащия в закона ред, както следва: кланиците и месопреработвателните предприятия заплащат на екарисажите получените в резултат на дейността им странични животински продукти и специфично рискови материали. Останалите разходи, за умрелите животни, за страничните животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди, както и за принудително умъртвените животни, когато няма виновно поведение на стопаните, както досега се заплащат от държавата.
В Преходните и заключителни разпоредби се предвижда до получаване на нотификация, разходите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, както и разходите за дейността и ушните марки и за тяхното поставяне на животните да се финансират от републиканския бюджет, разчетени по бюджета на БАБХ, както е по сега действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност.
По отношение на ветеринарните лекари, с промените се предлага да си остане задължителното членство на ветеринарните лекари, които упражняват професията си в Български ветеринарен съюз, и да се прилага досега действащата нормативна уредба. Предлага се собственици на животновъдни обекти да могат да сменят ветеринарните лекари само до два пъти в годината при определени условия.
В раздел Нормативни актове-проекто закони публикуваме пълния текст от обсъждането на последния Доклад за промени в закона за ВМД.
0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*