Теренни проверки на път към евросъда


Tеренните проверки, чрез които всяка година се обновява специализираният слой “Площи в добро земеделско състояние”, познат на фермерите като “допустим слой”, за поредна година стават обект на спорове и скандали. А вече влязоха и излязоха и от съда у нас.

По повод подаден иск от български браншови организации Върховният административен съд - ВАС се произнесе с решение 1155 от 02.02.2015 г. като отмени разпоредбите на чл. 16 от Наредба 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол.

Това стана след заведено дело от Българска асоциация биопродукти, която твърди, че този вид проверки не са регламентирани с нормативната уредба в България.

Асоциацията неведнъж поставя въпроса за тях - защото се извършват без знанието и присъствието на земеделските производители, а след тях най-често следват санкции за стопаните, без те да са уведомени. И други браншови асоциации, освен нея, настояваха за надеждна система за обновяване и поддържане на картата и "допустимия слой”, при която да бъдат защитени правата на земеделските производители. И сега са удовлетворени, че с решението си от 2015 г. съдът е приел аргументите на БАБ, че теренните проверки не отговарят на европейското и българско законодателство.

Обаче администрацията не мисли така...

Теренните проверки не могат да отпаднат заяви категорично Николай Маринов - директор на Главна дирекция “Земеделие и регионална политика” в МЗХ.

Според него с решението си ВАС е казал, че на практика не падат определени членове от наредбата, а те просто трябва да бъдат вкарани в Закона за подпомагане на земеделските производители като норма.

Маринов твърди, че теренните проверки се извършват от дирекция “Технически инспекторат” на Разплащателната агенция и не могат да отпаднат по никакъв начин, но съгласно регламентите на ЕК земеделските производители трябва да бъдат поканени и ако желаят да присъстват на тях.

Самият термин “теренна проверка” означава, че се прави заради терена, заяви Маринов пред в.“Български фермер” - той уточни, че в случая става дума за актуализиране на т.нар. “слой за допустимост” за подпомагане на земеделските производители, а не за проверка на конкретни лица.

Той информира, че МЗХ е предприело мерки и ще направи нужната препратка към законовите текстове.

Маринов предупреди, че след 15 юли т.г. ще започнат отново проверки за допустимост на всички физически блокове

Но този път, според него, производителите щели вече да получат известия чрез кметовете и общинските служби, че ревизии предстоят.

Какво казва обаче адвокатът, спечелил делото във ВАС

Данаил Калинчев желае първо да направи едно уточнение. Инспекторатът към Разплащателната агенция извършва проверки на място, а не теренни проверки на място, уточнява той.

Теренните проверки, разпоредбите, за които бяха отменени от ВАС, се извършват от МЗХ.

Според Калинчев между двата вида има съществена разлика. Ако за проверките на място има ясни правила и процедури за провеждането им, това не е така за теренните проверки, което и явно основание за отмяната им от съда.

Според него МЗХ трябва отново да прочете решението на ВАС

И да не смята, че механичното въвеждане на теренните проверки в Закона за подпомагане на земеделските производители ще ги направи законосъобразни спрямо правото на ЕС и националното законодателство.

Ако това все пак бъде сторено, то той смята, че отново няма да бъдат спазени основни принципи на административния процес, нито принципите на правото на ЕС за прозрачност, както и изискването за липса на дискриминация.

Що се отнася до идеята за уведомяване на кметовете на малки населени места за предстоящи проверки, според него, тя издава пряка дискриминация спрямо земеделските производители от по-големите населени места.

Калинчев още пита как теренни проверки ще започнат от 15 юли т.г., при положение, че законът още не е променен?

Т.е. у нас още няма ясни правила за провеждането им, констатира Калинчев.

Той допълва, че дори тези проверки да бъдат вкарани в Закона за подпомагане на земеделските производители, пак съществуват механизми за отмяна на разпоредби от закона, ако противоречат на правото на ЕС.

Затова апелира земеделските производители да изпълняват съвестно задълженията си и в случай, че получат откази за финансово подпомагане на база теренни проверки, да си търсят правата по съдебен ред.

Да знаят, че имат 14 дни от получаването на уведомителното писмо да подадат жалба до съда. Не им препоръчва да подават жалба първо до министъра на земеделието и храните.

Б.Р. Според засегнати производители, те няма да се поколебаят да продължат юридическата битка и в европейския съд.0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*

Търсене