Експертиза и припознати проблеми в овцевъдството


Експертиза и припознати проблеми в овцевъдството
• Втората национална среща семинар на НОА в Хасково
• Когата фермерите питат и експертите са налице да отговарят
Мариела Илиева

Последователна в амбицията си да осветли проблемите и работи за надграждане на постигнатото в подсектора, Националната овцевъдна асоциация (НОА) проведе на 11 октомври т.г. в Хасково втората от планираните, с помощта на фондация „Америка за България“, национални срещи със свои членове и заитересовани овцевъди от страната. Този път мнозинството присъстващи бяха производители на овчи продукти от региона на Хасково и Кърджали, а за отговори на актуалните им въпроси и търсения браншовата организация беше осигурила присъствието на доц. д-р Божидар Иванов от Института по аграрна икономика и експерти от дирекциите „Животновъдство“ и „Пазарни мерки и организации на производители” в Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Председателят на НОА зооинж. Бисер Чилингиров направи кратък отчет за дейността на браншовата организация през изминалата година и сподели надеждата си за утвърждаване на съществуващите контакти в подсектора и обединяване около стопанските търсения на овцевъдите. Затова и фокусът на срещата семинар беше върху работата на всеки от присъстващите за една постижимо добра кондиция на овцефермите в страната. Стана ясно, че тя би могла да се случи след компетентно и ефективно управление от техните собственици, но и след събуждане им за неизползваната възможност за обединяване в групи или организации на производителите.
Със стартиращия в началото на 2017 г. прием по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. акцентът на срещата семинар в Хасково върху разясняването на тази възможност беше повече от актуален. Присъстващите на нея овцевъди разбраха в детайли как в рамките на тези структури при съвместното търсене на решения за преодоляване проблемите и предизвикателствата и най-вече тези за ефективния пазар на овчите им продукти, се намират по-лесно.
С аналитична презентация „Състояние на овцевъдството и средносрочни предвиждания“ за него доц. д-р Божидар Иванов от Института по аграрна икономика обясни, че средносрочното предвиждане за развитието на основни показатели свързани с млечния сектор до 2021 г., включва производството, преработката, търговията и консумацията на краве и овче мляко. Производството му съставлява около 35% от Брутната стойност в животновъдството и около 10% от БП в селското стопанство през 2012 г. Същевременно спадат в млечното животновъдство през целия преходен период е един от най-големите, като броят на едърия рогат добитък (ЕРД) е намален 2 пъти, а при овцете 5 пъти в сравнение с 90-те години. Общият брой на стопанствата с овце е 46,7 хиляди, като този брой за последните 10 години е намалял почти 4 пъти, а от 2010 г. с повече от 2 пъти. Нивото за средния размер при овцевъдните стопанства е около 35% от средния размер в страните от ЕС. Производителността им се движи на равнище 50% в сравнение със средния млеконадой в другите страни членки. Нивата на стоковост за овчето мляко у нас са на нива от около 32% съпоставено с другите страни специализирани в производството на овче мляко в ЕС, допълни доц. Иванов. По думите му, изкупните цени на овчето мляко са на равнище от 66% от средните в другите големи производители на ЕС. Изводите му за овцевъдството в България, огласени на срещата семинар в Хасково, бяха, че продажните цени на агнешкото ни са сред най-високите в Общността и дори са почти 2 пъти по-високи от тези в Румъния, където основно се търгуват „тежки” агнета. Според анализа на доц. Иванов причината за задържане на низходящите тенденции е в субсидирането - само по-линия на обвързаната подкрепа може да надвиши 110 лв. на млечна овца. А проблемите с оземяването на много от овцевъдните стопанства в страната, са заради прилагане на Схемата за единно плащане на площ. Изводът му е, че овцевъдството има повече специфики в сравнение с говедовъдството и за да успее трябва да се отдалечи от млечното говедовъдство чрез разработване на своя независима пазарна ниша за млечни и месни продукти.
Привилегия на втората среща беше осигурения пряк контакт с експерти от МЗХ. С презентации и в диалог с овцевъдите те разясниха актуални възможности за по-ефективно и пазарно ориентирано производство на овчи продукти. А конкретните отговори на неясни за редовия овцевъд въпроси, бяха онази експертиза, която по принцип навсякъде по света се предоставя в едно логично общуване между ресорните институциите и многоликите производствата на селското стопанство. На практика НОА съдейства за експертната помощ за подсектора в тази посока още в средата на месец юни т.г., когато организира съвместна среща на фермери от региона на община Дългопол с представители на и Националната служба за съвети в земеделието, съобщи председателят на браншовата организация зооинж. Бисер Чилигиров. По думите му, тогава над 30 овцевъди от варненската община подготвяха документи за създаване на организация и на групи производители, с които биха осъществили по-лесна реализация на своята продукция. Цената на литър овче мляко в региона отново беше паднала до критични нива от 1-1,10 лв. за литър и стопаните възнамеряваха чрез създаването на организация да направят малка мандра, чийто проект да се финансира от еврофондовете. Идеята за сдружавенето им всъщност е от миналата година, но поради проблеми със съдебната регистрация опитът е пропаднал. Това лято фермерите са поставили точно въпросите си пред ръководителя на Службата за съвети в земеделието Юри Зарев и вече имат подробното му разяснение как да подготвят устава на бъдещото си обединение. Дългопол е близо до морето и овцевъдите от общината са с амбицията да намерят пряк досег до пазара, снабдявайки морските хотели с качествени млечни продукти”.
На срещата семинар в Хасково НОА осигури личното присъствие на Стела Виткова, началник на отдел “Организации на производители“ в дирекция “Пазарни мерки и организации на производители” в МЗХ. В диалог с овцевъдите тя представи конкретните ползи от организирането на производителите и условията за признаване и подпомагане на организации и групи на производители на мляко. Припомни и, че в началото на 2017 г. ще стартира приема по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. По нея до 2020 г. са заделени близо 7,8 млн. евро. Пред аудиторията на овцевъдите в Хасково г-жа Виткова поясни, че организациите на производителите на мляко могат да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР (2014 – 2020) , когато са създадени за постигане на една или повече от следните цели:
• адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива организации;
• съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
• установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за прибраната реколта и за наличностите;
• други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.
Стана ясно, че минималният брой членове, който се изисква за признаване на Организация на производители е 6 земеделски стопани и минимален оборот от 50 000 лева, а за Група производители – 4 земеделски стопани и оборот от 25 000 лева. Финансовото изискване може да бъде покрито от оборота на всичките членове, или от оборота на поне 2/3 от членовете. Тези насоки за кандидатстване на организации на производители на земеделски продукти всеки може да открие на официалния сайт на Министерството на земеделието и храните в рубриката „Обща селскостопанска политика“, подрубрика „Организации на производители“. Там са описани подробно всички изискуеми документи, които трябва да се представят от кандидатите, съгласно изискванията на Наредба №12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители “, уточни Виткова.
По думите й подпомагането на признати Групи на производители и Организации на производители по мярка 9 на ПРСР (2014-2020) e под формата на фиксирано годишно плащане, отпускана за не повече от 5 последователни години от датата, на която е призната Организация на производители и Група на производители. Размерът на помощта е не повече от 100 000 евро за всяка година, като тя не надвишава 10% от предлаганата на пазара годишна продукция на Група на производители или Организация на производители.
Ценен с информацията си главен експерт от дирекция “Пазарни мерки и организации на производители” в МЗХ, поканен от ръководството на НОА, беше и Иванка Статкова от дирекция “Пазарни мерки и организации на производители”. Нагледно и с примери от практиката на други страни членки на ЕС, тя показа възможностите за европейските схеми за качество– защитени наименования, които овцевъдите ни биха могли да използват, за да регистрират собствени марки млечни продукти със самобитен вкус и качество, функция на произведеното от тях качествено сурово овче мляко, преработено по местни рецепти в региона на овцефермите. В това отношение производителите на българското бяло саламурено сирене например са длъжници на този уникален български продукт, който все още няма защитено наименование по европейските схеми за качество, въпреки доказания си вкусови качества, като продукт в различни региони у нас и предпочитание от потреблители в много страни по света. Овцевъдите на срещата в Хасково получиха от главен експерт Статкова детайлна информация за законодателната база на европейските схеми за качество и възможността за регистрастрация на защитени наименования на произвеодани от тях млечни продукти при съществуващата за това национална процедура.
По думите на Статкова, общият брой регистрирани защитени наименования и храни с традиционно специфичен характер в ЕС към момента е 1372. Интересът към тях е голям. Износът на продукти с географски означения извън ЕС е на обща стойност 15 млрд. евро. Продуктите с географски означения представляват една четвърт от търговията на ЕС с преработени земеделски продукти, а тези със защитени наименования - 30% от европейския износ на земеделски и хранителни продукти към САЩ (на стойност 3.4 млрд. евро). Регистрацията им преминава през национална працедура, процедура пред Европейската комисия и вписване в регистрите й съответно като защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер. Общото между защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер е, че защитените продукти носят логото на ЕС, което означава, че са с по-специални качества, съответно – и по-скъпи. Общо е и правилото, че защитата не е свързана с правата на отделна фирма (както е при търговската марка), а от нея могат да се ползват неограничен брой обединени в сдружение производители, спазващи определени условия. Разликата между трите категории е, че продуктите със защитени наименования за произход или географски указания са характерни само за определен регион и могат да бъдат произвеждани само от фирмите в него. Храните с традиционно-специфичен характер обаче могат да бъдат произвеждани от фирми в цялата страна, но при определени условия.
Д-р Боряна Станимирова, главен експерт по „Зоотехнически изисквания в животновъдните ферми“ в дирекция „Животновъдство“ на МЗХ, по време на срещата семинар в Хасково отговори на актуалните въпроси за последните изменения и новости в наредбите в този важен за фермерите аспект на нейните отговорности. Полезна за аудиторията беше информацията, която получиха от нея, по отношение на регистрацияа по Наредба 26. Стана ясно, че с последните си изменения тя дава по-благоприятни възможности и на овцевъдите да преработват сами добитото сурово овче мляко и да предлагат директно от фермите си произведени собствени продукти от животински произход, като бяло саламурено сирене, кашкавал - традиционни и търсени от потребителите у нас и чужбина автентични храни.
Втората среща семинар, организирана от НОА, съчета полезната информираност с дискусия по проблемите в производствената дейност на овцевъдите. На голяма част от въпросите си те получиха теоретични отговори от експертите. Практическите отговори на проблемите обаче са по-важни и стана ясно, че те трябва да се дадат със същинска, случваща се организираност на овцевъдите в организации и групи на производителите, с възможностите на ПРСР (2014-2020), но и с проявена воля и действия на хората в бранша. Другото са проблемите, за чийто решаване е нужно категоричното рамо на държавните институции, провеждащи земеделската политика у нас, в смисъл на работеща икономика, а не половинчати и объркани мерки. Такива се оказват на много места мерките и грижи за пасищата, така необходими за пасищно изхранване на овцете им. Овцевъдите искат мери, пасища, ливади у нас да бъдат отдавани на фермерите за техните животни, като терените им бъдат поддържани чрез изпасване от стадата, а не чрез обработка. При ситуацията от това лято, с очертаването на пасища, с цел почистване, за да се получават за тази цел субсидии, беше унищожен ланшафта и биоразнообразието на пасища, ценни за животновъдството и природата, като бяха изпепелени и хиляди декари гори. Държавни помощи, които се отпускат от МЗХ за сектора, отиват за погасяване на кредитите на овцевъдите, а не за процеса на производство във фермите, поради голямата задлъжнялост на фермери към банките и високите лихви по кредитите, алармираха също така от НОА и очакват рамо от страна на държавата за освобождаване от това бреме. Друг проблем, за който овцевъдите търсят съдействие, е необходимостта от намаляване високите цени на лекарствата, с които профилактират или поддържат здравето на своите животни. Подадена ръка за партньорство с ресорните институции и държавата, но и коректив на политиките в бранша, изискващ последователни и прозрачни действия, се оказа тази есен НОА.
Источник: Списание АгроКомпас бр. 11 / 2016


Свалете файла0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*

Търсене