Събития


Международна научна конференция за животновъдството
26/10/2014 - 27/10/2014
От 26 до 27 октомври 2014 година в Боровец ще се проведе Международна научна конференция, организирана от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството съвместно с Аграрния университет в Пловдив.
Темата на провеждащият се за трети пореден път форум е „Състояние и перспективи за развитие на генетичните ресурси в животновъдството“.
Лектори от страната и чужбина ще представят добри производствени практики при отглеждане и здравеопазване на животните. Ще запознаят академичните среди с начините за качествена преработка, производство и маркетинг на храни, както и политиката на ЕС за организацията и управлението на генетичните ресурси в животновъдството.
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ КАТЕДРА ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО"
Тематични направления:

Характеристика, мониторинг, съхраняване и тенденции на развитие на генетичните ресурси в животновъдството.
Технологии на хранене и отглеждане, здравеопазване и добри производствени практики за устойчиво производство и благоденствие на животните.
Преработка и производство на храни от животински произход. Маркетинг.
Национална и европейска политика в областта на организацията и управлението на генетичните ресурси в животновъдството.


Организационен комитет

Председатели:
Проф. дсн Димитър Греков – Ректор на Аграрен университет – Пловдив

Проф. д-р Христина Янчева – Зам. Ректор на Аграрен университет – Пловдив

Проф. д-р Васил Николов – Изпълнителен директор на ИАСРЖ, Ръководител на катедра „Животновъдни науки" при Аграрен университет – Пловдив


Членове:
Проф. дсн Димо Пенков; Доц. д-р Дойчо Димов; Доц. д-р Христо Христев; Доц. д-р Васко Герзилов; Доц. д-р Петър Бацалов; Доц. д-р Матина Николова; Доц. д-р Румяна Иванова

Научен секретариат:
Гл.ас. д-р Ивелина Запрянова – Боева.
Ас. д-р Красимира Аврамова
Ас. Мая Попова


Технически секретариат:
Радка Малинова

Указанията за участие са представени в регистрационната форма.

За контакти:
4000 Пловдив, Аграрен университет, ул. Менделеев, 12; катедра Животновъдни науки
Проф. д-р Васил Николов (тел.0885850787; vsn3480@abv.bg )
Доц. д-р Румяна Иванова ( r.ivanova@au-plovdiv.bg )
Гл.ас. д-р Ивелина Запрянова ( ivelina_z@abv.bg )
Ас. д-р Красимира Аврамова ( krasТърсене