Събития


Управителният съвет на НОА – София кани своите членове на отчетно-изборно събрание на асоциацията
07/11/2015 - 07/11/2015
Управителният съвет на Националната овцевъдна асоциация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на асоциацията на 7.11.2015 г. в 11 ч. в „Интер хотел Велико Търново“ при следния дневен ред:

1. избор на комисия по предложенията и провеждане на избора на органите на упра- вление на НОА – София;

2. приемане на новичленове;

3. отчет на едногодишната дейност на НОА – София;

4. отчет на финансовата дейност на НОА – София;

5. избор на председател на УС и КС на НОА – София;

6. избор на УС и КС на НОА – София;

7. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място при същия дневен ред.Търсене