Събития


Развитието на биологичното земеделие в България
26/02/2016 - 26/02/2016
На 26 февруари, от 10:00 ч., в зала България, Международен Панаир, гр. Пловдив ще се проведе семинар на БАБ във връзка с развитието на биологичното земеделие в България. Гост лектори ще бъдат представители на МЗХ и ДФЗ, които ще отговарят на вашите въпроси.

П Р О Г Р А М А

1 част Ден на Биологичното земеделие
26 февруари, от 10:00 ч., в зала България, Международен Панаир, гр. Пловдив
Организатори: ВУАРР и БАБ
09:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 10:30 Официално откриване и връчване на „Лауреат
Биофактор“
10:30 – 10:40 Насърчаване на устойчиви инициативи за съчетание
на биоземеделие и регионален туристически продукт
доц. д-р Златка Григорова
10:40 – 10:50 Представяне на проект „ Go, Get, Eat Organic!”
Албена Симеонова, БАБ
10:50 – 11.00 "Биологично земеделие - мисия възможна"
Здравка Смиленова фирма Амитица ООД
11:00 – 11:15 Биологичното производство в България - състояние,
тенденции, перспективи
експерти (Нели Вълева, Лъчезар Симонов, Добринка
Павлова) МЗХ, Дирекция „Биологично земеделие и
растениевъдство“
11.15 - 11.30 Прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ и
мярка 10 „Агроекология и климат“ през първата
година на новия програмен период - анализ,
проблеми, казуси
Експерти от Дирекция „Развитие на селските район“
на МЗХ (Л.Чакръкчиева)
Експерти от ДФЗ...
11.30 - 11.45 Изпълнение на инвестиционните мерки - ПРСР 2014-
2020
- Мерки 4.1, 4.2 - първи прием: ранкинг, изводи,
казуси. Предстоящи изменения в нормативната
уредба. Предстоящи приеми през 2016 г.
Дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХ
(Антон Аспарухов)
Експерти от ДФЗ (Искра Боцева)
11.45 -12.00 Предстоящи приеми на проекти по мерки от ПРСР
- мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки
стопанства“, мярка 9 „Учредяване на групи и
организации на производителите“
Експерти от Дирекция „Развитие на селските райони“
и на Дирекция „ Пазарни мерки и организации на
производители“ на МЗХ (Слави Кралев)
Експерти от ДФЗ...
12.00 - 12.15 Прилагане на схемата за обвързана подкрепа за
плодове и зеленчуци през 2015 г. - проблеми, изводи,
изменения в нормативната уредба
Дирекция „Директни плащания и схеми за качество“
(Кристина Йорданова)
12.15 - 12.30 Новости в кампанията по директни плащания през
2016 г.
Поземлени отношения - регистрация, споразумения
по чл.37, земи от ОПФ и ДПФ
Дирекция „Поземлени отношения и комасация“
(Лилия Стоянова)
12:30 -13:30 Дискусионен панел с въпроси към експертите от
присъстващите
13.3Търсене